Select Language

更新日:2022年03月31日

さんだうぇるかむサイトを、民間の自動翻訳サービス(Google翻訳サービス)を利用して翻訳します。
自動翻訳システムにより機械的に翻訳されますので、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。翻訳前の日本語ページの内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。
また、内容について不明な点がございましたら、各ページ下部「お問い合わせ」欄に記載のある担当課にお問い合わせください。


(注意)特に、上記理由により英語のページでは、「Sanda city」が全て「Mita city」と表示されますのでご留意ください。

Sanda city homepage (web site) will be translated into English using an automated translation service provided by a private company (Google Translation service).
As it is automated, the translation generated by the system is not always accurate. Please be aware that the content of the translated page may not exactly match the original Japanese page. 
If you have any questions, please contact the department in charge indicated at the bottom of the page (Contact).
* Also, please note that due to the above reason, “Sanda city” is wrongly displayed as “Mita city” in pages translated into English. 

我们将使用民间的自动翻译服务(谷歌翻译服务)来翻译三田市的主页。
由于使用自动翻译系统的机器翻译,不一定能够提供准确的译文,也有可能翻译前的日语和翻译后的内容会有所不同,使用前应事先了解它的功能局限性。
如对内容有不明之处,请向各页面下面的问询栏的有关单位询问。
※特别请注意,由于上述理由,英文版上所有的「Sanda city」都被表示为「Mita City」。

산다시 홈페이지를 민간 자동번역서비스(Google번역서비스)를 이용하여 번역합니다.
자동번역시스템으로 기계적으로 번역되기 때문에 번역내용이 반드시 정확하지는 않습니다.
번역하기 전의 일본어 페이지의 내용과 다를 수 있으니 충분히 이해하시고 이용해 주시기 바랍니다.
또 내용에 대해 불명한 점이 있으면 각 페이지 아래에 있는 「문의」란에 기재되어 있는 담당과에 문의하십시오.
특히 위와 같은 이유로 영어 페이지에서는 「Sanda city」가 모두 「Mita city」로 표시되므로 유의바랍니다. 

Trang web của thành phố Sanda sử dụng dịch vụ dịch tự động của đơn vị tư nhân (dịch vụ dịch tự động của Google).
Vì đây là hệ thống dịch tự động bằng máy nên không thể chắc chắn là đúng hoàn toàn được. Có thể sẽ có trường hợp sai khác so với nội dung ở trang tiếng Nhật trước khi chuyển ngữ, nên mong các bạn hiểu và thông cảm khi sử dụng.
Ngoài ra, nếu có gì không rõ liên quan đến nội dung, xin hãy liên lạc đến người phụ trách, ghi trên mục "Địa chỉ liên hệ" ở cuối mỗi trang để hỏi.
Đặc biệt, cũng vì lí do nêu trên, ở trang chuyển ngữ sang tiếng Anh, tất cả những chỗ vốn là "Sanda city" đều bị chuyển thành "Mita city", nên mong các bạn lưu ý khi dùng.